Kurumsal

Veri Sahibi Başvuru Yöntemleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU YÖNTEMLERİ ve AÇIKLAMASI

GENEL AÇIKLAMALAR:
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili KVKK’ nın 11. Maddesi’nde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusu olan MİLAT HALI SAN. TİC. A.Ş.(Milat Halı)’ye başvurma hakkı tanınmıştır. Bu haklara ilişkin MİLAT HALI SAN. TİC. A.Ş.’ye yapılacak başvuruların, KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemlerle Milat Halı’ya  iletilmesi gerekmektedir.
BAŞVURU YÖNTEMLERİ:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Milat Halı’ya yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih, 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 5/2 maddesi uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.

Taleplerinize sağlıklı bir şekilde yanıt verilebilmesi için talep içeriğinizin açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirlenebilir olması önemlidir. Bu nedenle başvuru formu ile tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak Şirketimize aşağıdaki yollarla, başvuru yapılması gerekmektedir.

Yazılı Başvurular:
Şirketimize yapılacak yazılı başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş  “Başvuru Formu” nun ıslak imzalı bir kopyasının,
 

  • Şirketimizin İnsan Kaynakları departmanına şahsen veya KVKK m.11 kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekâleten teslim edilmesi veya noter aracılığıyla 5.Organize Sanayi Bölgesi 83539, Nolu Cd No:21, 27620 Şehitkâmil/Gaziantep adresine gönderilmesi suretiyle iletilmelidir.
Elektronik Başvurular:
Şirketimize yapılacak elektronik başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş “Başvuru Formu” nun
  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalanarak, “Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “milathali@hs03.kep.tr” adresine gönderilmesi suretiyle,

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin niteliğine göre, talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde sonuçlandırılacak ve yazılı veya elektronik ortamda cevaplanacaktır.

Şirketimiz tarafından başvurunuzla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde eksikliğin tarafınızca giderilmemesi halinde, talebiniz, Şirketimiz tarafından eksiklik giderilene kadar askıya alınacaktır.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. Maddesi uyarınca, on sayfaya kadar ücret alınmayacak; on sayfanın üzerindeki her sayfa için ise 1,00 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.