Kurumsal

Insan Hakları Politikası

İNSAN HAKLARI POLİTİKAMIZ
AMAÇ

Milat Halı olarak farklı coğrafyalara yönelik faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışı yayarak çalışan personelimizin, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın bilinç ve farkındalığını artırmayı hedeflemekteyiz. İş Etiği ilkelerimizin yanı sıra, Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme hususunda Milat Halı olarak en iyi çabayı göstermekteyiz.

KAPSAM
Bu politika insan haklarına ilişkin temel ilkelerimizi kapsamaktadır. İnsan Hakları Politikası; Milat Halı Yönetim Kurulu Üyeleri, Milat Halı yöneticileri ve çalışanları, Tedarikçileri, dış hizmet aldığımız firmaları; danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dâhil olmak üzere Milat Halı adına görev yapan kişi ve kuruluşları,  kapsamaktadır.

POLİTİKA
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamındaki temel insan haklarına ve Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde belirtilen; zorla çalıştırma, çocuk işgücü kullanmama, ayrımcılık yapmama, çalışma saatleri ve ücretler, toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğü gibi ilkelere saygı duyup uygulamayı taahhüt etmekteyiz. Çalışanlarımıza din, dil, ırk, yaş, renk, milliyet ya da sosyal köken, cinsiyet ayrımı yapmadan eşit fırsatlar sunarak eşit davranmaya özen göstermekteyiz. Zorla çalıştırmanın tüm şekillerini (hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık işgücü, askeri işçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dâhil olmak üzere) tolere etmemekteyiz. Çalışanlarımıza güvenli ve her türlü taciz, istismar, suiistimal ya da şiddetten uzak çalışma ortamı sunacağımızı taahhüt etmekteyiz. Çalışanlarımızın, dernek kurma, toplantı yapma, örgütlenme ve yasalarca tanınmış sendikalar çerçevesinde toplu sözleşme özgürlüğünü desteklemekteyiz. Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan çocuk işçi çalıştırmama ilkesi doğrultusunda çocuk işçi çalıştırmayı yasaklamaktayız. Çalışanlarımızın kişisel bilgilerinin korunması kapsamında önleyici kurallar koymaktayız. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yasal ve fiziksel şartları sağlayarak gereken önlemleri alıp çalışanlara her açıdan sağlıklı bir iş ortamı sunmaktayız. Bu konuya gereken önemi göstererek çalışan bilincini arttırmak için eğitim ve ara bilgilendirmeler yapılmaktadır. İşyerimiz çalışanlarına, sektöre ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımızı; ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde yürütmekteyiz. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunmaktayız.

SORUMLULUKLAR
Yönetim Kurulu, İnsan Hakları Politikasının onaylanmasından ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur. Çalışanlarımız; politika, yönetmelik ve prosedürlere bağlı kalınmasından, yürürlükteki mevzuata uyumlu çalışılmasından sorumludur. Hazırlanan işbu Politikanın kurum içinde tüm personele duyurulmasından ve yayınlanmasından İnsan Kaynakları Departmanı sorumluluğundadır. Herhangi bir ihlal durumunda bildirimler İnsan Kaynakları Departmanı’na iletilir. İnsan Kaynakları Uzmanı konuyla ilgili süreçleri yönetmek ve üst yönetime bildirmekten sorumludur.

 

Doküman No PL-IK-009
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi -
Yayın Tarihi 16.04.2021