Kurumsal

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Sanayileşme, nüfus artışı, teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve bazı felsefi yaklaşımlar gibi dünya tarihindeki önemli kırılmalar sebebiyle üretim ve tüketim artmış bunun sonucunda ise doğa, çevre, hayvanlar ve bitkiler, yok olmasında sakınca görülmeyen sınırsız ve değersiz metalar haline gelmişlerdir. Son gelinen noktada sadece çevre, doğa değil aynı zamanda insan sağlığı ve insani kıymetler de hoyratça kullanılır bir hal almıştır. Hızlı tüketim kültürü ise doğanın sınırlı kaynakları ve ekosistemi üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Mevcut dünya düzeni sebebiyle kaynaklar hızla tükenmekte, doğa yok olmakta, insan sağlığı giderek bozulmakta bunun sonucunda birçok ekonomik, ekolojik ve sosyal problem oluşmaktadır. Bunların yanında; üretimlerde bol miktarda su ve kimyasal madde kullanılması, kaynakların sınırsızmış gibi tüketilip atıkların doğaya terk edilmesi; su, hava, toprak gibi hayati kaynaklara zarar vermekte ve dünyanın sürdürülebilirliğine olumsuz etki etmektedir.

Milat Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak değişerek, gelişerek ve durmadan yenilenerek küresel sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak sektörün önde gelen isimleri arasında yer almayı hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda en kaliteli ve yenilikçi ürünler üreterek sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlar.

• Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için ürün ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerimizi gözden geçirip iyileştirmek ana hedefimiz olmuştur.
• Riskler, fırsatlar ve çabalar, iklim ve su, kurumsal hedeflerimizi şekillendirmiştir. Bu doğrultuda zararlı kimyasalların elimine edilmesi, daha güvenli alternatiflerin Ar-Ge çalışmalarıyla seçilmesi sağlanmıştır.
• Sürdürülebilir bir gelecek için kısıtlı doğal kaynakların üretimde kullanım aşamasında korunması, çevresel alanların korunması, çalışma alanlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği Milat Halının kurumsal sürdürülebilirlik hedefleridir.
• Ülke bazında sürdürülebilirlik anlayışı ve performansı, kurumsal sürdürülebilirlik ve şirketin değer sistemleri ile başlar. Milat Halı’nın iş yapma yaklaşımı evrensel temel ilkeleri karşılayacak şekilde; insan hakları, yolsuzlukla mücadele, çalışma alanlarındaki sorumluluklar, çevre duyarlılığı ilke ve değerlerindedir.
• Dünya genelinde birbirine bağlı iklim değişikliği, çevresel zorluklar, su, enerji ve biyolojik çeşitliliği korumak adına doğrudan ve kurumsal tedarik zincirleri aracılığıyla Milat Halı çevresel sorumluluklar sürecini takip etmektedir.
• Kalite anlayışından asla ödün vermeden işleri tam zamanında ve doğru şekilde yapar. Kalite yönetim sistemi standartlarını, ulusal ve uluslararası standartlara, yasal mevzuatlara uyarak sürekli iyileştirir.
• Sürdürülebilir bir gelecek için kısıtlı doğal kaynakların üretimde kullanım aşamasında korunması, çevresel alanların korunması, çalışma alanlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi, İş sağlığı ve güvenliği Milat Halı’nın kurumsal sürdürülebilirlik hedefleridir.
• Yeni teknolojileri takip eder, kalite tekniklerini araştırır, iş süreçlerine yenilikleri hızlı ve etkili biçimde uyarlar. Ülke ekonomisinin can damarı olan tekstil sanayinin gelişmesine öncülük etmeyi taahhüt eder.
• Milat Halı, kurumsal sürdürülebilirlik ilkesinin tüm paydaşlarının gereksinimlerinin dengelenmesi ve karşılanmasına bağlı olduğunun bilincindedir. Tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı, sürdürülebilir uzun vadeli başarı sağlamayı ve tüm paydaşlarıyla kazanmayı önemsemektedir.
 

Doküman No PL-EY-009
Revizyon No  00
Revizyon Tarihi  -
Yayın Tarihi 11.09.2023