Kurumsal

Bilgi Güvenliği Yaptırımları Politikası

1. AMAÇ
1.1. Bu politika Milat Halı Bilgi Güvenlik Politikalarına uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımları içermektedir.

2. KAPSAM
2.1. Milat Halı Bilgi varlıkları kapsamındaki; bilgi varlıklarını üreten, kullanan, depolayan, işleyen tüm Milat Halı ile, 2. ve 3. Tarafları kapsamaktadır.

3. SORUMLULAR
Milat Halı bünyesinde çalışan tüm personelleri, 2.ve 3. Tarafların sorumluluğundadır.

4. POLİTİKA METNİ
4.1. Milat Halı Personeli, 2., 3. taraflar Kurumsal Bilgi Güvenliği politika, prosedür, talimat ve eklerine uyacaktır.
4.2. Kurumsal Bilgi Güvenliği, Politika, Prosedür ve eklerine uyulmadığı taktirde ortaya çıkacak, Bilgi Güvenliği İhlallerinin gerçekleşmesine neden olan Personel, 2. ve 3. taraflar kasıt durumuna ve olayın büyüklüğüne göre;
- Eğitilecek,
- İşten çıkartılabilecek, sözleşme iptal edilebilecektir,
4.3. Ayrıca Milat Halı Personeli, 2., veya 3. Taraflar, İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikri Mülkiyet Kanunu, Borçlar Kanunu ve bunlar dışında Devlet tarafından tebliğ edilen bilgi güvenliğine ilişkin diğer kanunlar ve fiili maddelerine göre;
- Uğranılan zararın tazmini,
- İş akdinin feshi,
- Kınama, uyarı, ihtar vb. ilgili kamu kurumlarına bağlı olarak yasal yaptırımlara maruz kalabilecektir.
4.4. Ayrıca 2. ve 3. Taraflara sözleşmelerinde kabul edilebilir seviyede yaptırımlar ile ilgili hükümler eklenecektir.

5. Yaptırım Kurumsal Bilgi Güvenlik Politikalarının ihlali durumunda, Bilgi Güvenlik Kurulu ve ilgili yöneticinin onaylarıyla Bilgi Güvenlik Politika Yaptırımları Dokümanında belirtilen kanunlar ve ilgili maddeleri esas alınarak işlem yapılır.

6. İlgili Referans
Dokümanlar ve Kontrol maddeleri Referans verilen Tüm BGYS Politikaları
6.1. Referans alınan
[ISO 27001:2013 A.7.2.3] [GENEL]